A Response to COVID-19 From OWC Founder and CEO, Larry O'Connor

常見問題

產品名稱後的數字代表什麼?

代表所提供的傳輸介面規格,如下列所示:

  • U2 = USB 2.0
  • U3 = USB 3.0
  • U3+ = USB 3.0 + FireWire 800
  • 400+ = FireWire 400 + USB 2.0
  • 800+ = FireWire 800 + USB 2.0
  • Super-S or Super-S Combo = eSATA + FireWire 400/800 + USB 2.0
  • Super-S LCM = eSATA + FireWire 400/800 + USB 2.0 和 液晶顯示
  • Super-S3 = eSATA +FireWire 400/800 + USB 3.0
  • S2 = eSATA + USB 2.0
  • S3 = eSATA + USB 3.0